Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 

 

Ciljna skupina podjetij
 • Podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let (zlasti starejše od 50 let)
 • Na dan 15.12.2007 morajo biti stari 45 let in več
 • Najmanj 1 zaposleni starejši od 45 let
 • Podjetje registrirano 12 mesecev pred oddajo ponudbe
Namen razpisa
 • Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
 • Krepitev kompetenc starejših zaposlenih
 • Večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti
Predmet razpisaSKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

SKLOP B: Sofinanciranje  razvoja kariere s krepitvijo kompetenc  starejših  zaposlenih (izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih / udeležba v  motivacijskih programih za starejše zaposlene / usposabljanja na področju vseživljenjske karierne  orientacije ter  pridobivanje  kompetenc starejših zaposlenih)

Finančna konstrukcijaPodjetje mora imeti sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta
Upravičeni stroški
 • Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije iz sklopa A
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki bodo nastali pri izvedenih aktivnostih odobrene ponudbe iz sklopa B
 • Ne veljajo: rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve, oglaševanje in podobno
PovezanostPrijavitelj in izvajalec ne smeta biti lastniško povezana
Zunanji izvajalecSklad bo pri preverjanju presojal po kriterijih:

 • cene, ki so konkurenčne drugim ponudnikom usposabljanj na trgu, pri čemer se presoja ne omejuje na ostale ponudbe, ki jih je zbralo podjetje,
 • kakovost usposabljanj (program),
 • reference podjetij ali predavateljev (predavanja v tujini in v Sloveniji, članki ipd.),
 • večletno delovanje podjetja ali predavatelja na trgu,
 • način izbora (javno naročanje),
 • ter drugi relevantni kriteriji (certificirana znanja, pooblaščeni izvajalec s strani nosilca licenc, drugi vidiki).
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 30.09.2019 => 60% do 30.09.2018 / 40% do 30.09.2019
Intenzivnost pomoči
 • 1 svetovalni dan največ 500 € (sklop A)
 • 1 starejši zaposleni največ 1.834 € (sklop B)
 • Lestvica glede na velikost podjetja
Merila
 • Delež starejših zaposlenih, vključenih v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene pri posameznem ponudniku => max. 25 točk
 • Delež starejših žensk, vključenih v aktivnosti sklopa B => max. 25 točk
 • Velikost ponudnika => max. 25 točk (mikro in malo podjetje); srednje in veliko podjetje 0 točk
Rok oddajeOd 15.01.2018 do 30.03.2018
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si