Financiranje naložb in zaposlovanja

 

Namen posojila je omogočanje uvajanja tehnoloških inovacij in povečanje proizvodnih zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve. Začetna naložba pomeni naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva kreditojemalca v povezavi s/z:

  • povečanjem raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove dodatne proizvode, ki jih predhodno ni proizvajal;
  • bistvenimi spremembami v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti (procesna inovacija);
  • širitvijo proizvodnih zmogljivosti kreditojemalca za obstoječi proizvod ali storitev.

 

  Pogoji za pridobitev
kredita
  – posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev)
  – ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0
  Upravičeni stroški  – izdatki za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
  – ocenjeni stroški plač za obdobje dveh let,
ustvarjeni neposredno z začetno naložbo
  Višina kredita  od 30.000 EUR do 5.000.000 EUR, lastna udeležba 15% izdatkov
  Obrestna mera  6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,32 % letno
(odvisno od bonitetne ocene)
  Zavarovanje  vpis zastavne pravice na nepremičnine / oprema in stroji / zaloge / terjatve / vrednostni papirji
  Trajanje kredita  od 2 do 9 let, moratorij največ 2 leti
  Rok za predložitev vlog  31.10.2017 ali do porabe sredstev
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si