Prodaje podjetij

KAKO IZPELJATI POSTOPEK PRODAJE PODJETJA USPEŠNO IN DONOSNO?
Ko se obstoječi lastniki podjetja odločijo, da bodo v podjetje povabili novega investitorja, bodisi strateškega partnerja bodisi finančnega investitorja, oziroma bodo podjetje prodali v celoti, je potrebno izvesti postopke prodajnega procesa tako, da bodo ti zagotavljali maksimiziranje vrednosti kapitala za obstoječe lastnike.

V ta namen MPC Consulting opravlja za naročnika vsa vsebinska in pravna dejanja v zvezi z izvajanjem procesa, kot so opredeljena v nadaljevanju.

OPIS POSAMIČNIH AKTIVNOSTI V PROCESU

1. Definira se predmet prodaje oz. investicijska priložnost in strategija prodaje:

  • natančno se opredelijo viri sredstev družbe (kapital in finančni dolg, ki bodo predmet ponudbe),
  • izdela se strateški načrt družbe kot zaveza bodočim partnerjem,
  • svetovalec skupaj z naročnikom določi najprimernejšo prodajno strategijo.

2. Izdela se vrednotenje podjetja za namen določitve cene oziroma kapitalskih razmerij.

3. Pripravi se teaser in informacijski memorandum ter druga ekonomska in pravna dokumentacijo za izvedbo skrbnega pregleda (data room).

4.  Izvede se nabor potencialnih investitorjev in preverba interesa:

  • svetovalec skupaj z vodstvom družbe in lastnikom identificira potencialno primerne investitorje,
  • svetovalec pošlje povabilo in teaser za vstop v proces ter preverja interes pri potencialnih investitorjih.

5. Investitorji, ki izrazijo interes, podpišejo pogodbo o nerazkrivanju podatkov (NDA) in prevzamejo ekonomsko in pravno dokumentacijo.

6. Svetovalec pozove potencialno zainteresirane k oddaji nezavezujočih ponudb, ki so osnova za izvedbo skrbnega pregleda.

7. Sledi izvedba skrbnega pregleda družbe.

8. Svetovalec za naročnika pridobi zavezujoče ponudbe in skupaj z naročnikom  vodi pogajanja glede finančnih in drugih pogojev prodaje.

9. Ko naročnik izbere najprimernejšega investitorja se pričnejo končna  dejanja (pravna in finančna) za sklenitev pogodbe in izvedbo transakcije.

Zaradi strokovne podpore svetovalcev in minimalnega angažmaja obstoječih lastnikov podjetja med prodajnim procesom podjetje nemoteno posluje, kar mu dodatno zvišuje vrednost.