Ocena vrednosti podjetij

KOLIKO JE VREDNO PODETJE IN KAKO SE OCENJUJE VREDNOST PODJETJA?
Ocenjevanje vrednosti predpisujejo mednarodni standardi, ki jim moramo slediti tudi v Sloveniji. Temeljna naloga ocenjevalca vrednosti je, da z uporabo ustreznih metod in tehnik vrednotenja naročniku razkrije, kolikšna je resnična in objektivna vrednost podjetja.

NAMENI OCENJEVANJA VREDNOSTI PODJETIJ

Ocena vrednosti podjetij (vrednotenje) se izdela za naročnika za različne namene, od katerih so najpogostejši:

  • Za presojo o določitvi cene za delež ali delnico v podjetju, ki je predmet nakupnega ali prodajnega postopka.
  • Za presojo o določitvi cene za delež ali delnico v postopku dokapitalizacije podjetja.
  • Za presojo o določitvi menjalnega razmerja za deleže ali delnice prostopku združitve dveh podjetij ali v postopku pripojitve enega podjetja k drugemu podjetju.
  • Za vrednotenje naložbe v deleže ali delnice v poslovnih knjigah.
Najpogosteje uporabljene metode vrednotenja podjetij so:

Metoda bodočih diskontiranih denarnih tokov,

Metoda primerljivih transakcij,

Likvidacijska vrednost.

Za kredibilno oceno vrednosti mora ocenjevalec vrednosti podjetja danes in v prihodnosti ter na teh osnovah določiti ključne predpostavke za prihodnost, ki bodo vplivale na sedanjo vrednost podjetja.