financiranje_posojila_krediti

KAKO OPTIMIRATI OBSTOJEČA POSOJILA PRI BANKAH?

Za učinkovito upravljanje podjetja je ključnega pomena pravilno optimiranje denarnih tokov. S pravilnimi ukrepi bi tako zagotovili uspešnejše poslovanje in plačilno sposobnost podjetja.

Uspešno delujemo kot svetovalec vodstvu podjeta ali kot pooblaščenec podjetja pri:

  • Dogovorih z bankami o najemu novih posojil,
  • Refinanciranju obstoječih posojil z ugodnejšimi,
  • Izbojšanju pogojev glede ročnosti in dinamike odplačil ter obrestne mere,
  • Reprogramiranju posojil pri eni ali več bankah,
  • Pri komuniciranju in pogajanjih z banko ali več bankami.

Predhodno analiziramo podjetje in izdelamo načrt bodočih denarnih tokov, kar je bistveno za določitev ustreznih pogojev financiranja s strani banke.

“Skrb za zagotavljanje primerne strukture dolžniškega in lastniškega kapitala
in urejeni odnosi s finančnimi upniki so temelj za uspešen poslovni razvoj.”