Nepovratna sredstva za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije

Najavljamo javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Upravičene osebe
 • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba)
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost
 • zadruga
 • samoupravna lokalna skupnost
Predmet razpisaPredmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

Višina nepovratnih sredstevIntenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

 • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
 • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
 • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

Najvišje višine pomoči za proizvodne naprave so definirane v EUR/kW (glede na moč naprave), medtem ko so najvišje višine pomoči za hranilnike definirane v EUR/kWh (glede na kapaciteto hranilnika).

Obdobje upravičenih stroškov
 • Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.
 • Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Upravičeni stroški
 • A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE.
 • B – proizvodnja električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko ali srednje podjetje oziroma enako ali manjšo od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro ali malih podjetij ali skupnosti OVE.
 • C – proizvodnja električne energije iz vodne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih ali srednjih podjetij ali skupnosti OVE.
 • D – soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih ali srednjih podjetij ali skupnosti OVE.
 • E – soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak z inštalirano močjo enako ali manjšo od 2 MW.
 • F – soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase z inštalirano močjo enako ali manjšo od 10 MW.
 • G – proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in manjšo od 10 MW z avtomatskim doziranjem peletov ali sekancev.
 • H – toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano izhodno toplotno močjo večjo od 50 kW in enako ali manjšo od 10 MW, s katerimi se proizvaja toplota iz obnovljivih virov energije.
 • Hranilniki:

I – Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika ali OVE – soproizvodnja elektrike in toplote). Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.

J – Hranilnik toplote mora biti prigrajen k novim proizvodnim napravam (OVE-toplota ali OVE soproizvodnja elektrike in toplote). Minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči proizvodne naprave.

Izplačilo pomoči
 • Rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči je najkasneje 12 mesecev od priklopa naprave v omrežje.
 • Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še deset let od prejema pomoči.
Rok za predložitev vlogOd 06.11.2023 oz. do porabe sredstev.

Za več informacij in pomoč pri prijavi na razpis nas kontaktirajte:

MPC CONSULTING / Razlagova ulica 4, Maribor

M: 040 422 006

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si