Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0, ki zajema naslednja podočja:

 1. Tovarne prihodnosti,
 2. Zdravje – medicina,
 3. Mobilnost,
 4. Razvoj materialov kot končnih produktov.

 

Ciljna skupina podjetij
 • MSP (gospodarke družbe, s.p., zadruge)
 • Na zadnji dan meseca pred oddajo vloge vsaj 2 zaposlena
Namen razpisa
 • Izboljšanje konkurenčnosti podjetja
 • Spodbuja prehod v S4 – strategija pametne specializacije
 • Izboljšave poslovnih procesov (pri enem ali več poslovnih procesih) s pomočjo zunanjega izvajalca
 • Poslovne funkcije: finančna, računovodska, nabavna, investicijska, proizvodna, prodajna, distribucijska, transport, skladiščenje, logistika, kadrovska, informacijska, varstvena, raziskovalna itd.
Finančna konstrukcijaZaprta finančna konstrukcija (zagotovljena premostitvena sredstva pred odobritvijo)
Upravičeni stroški / ukrepi
 • Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih funkcij
 • Ne veljajo: rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve, oglaševanje in podobno
Projektna skupinaVsaj 2 zaposlena do največ 8 zaposlenih  (1 obvezno predstavnik vodstva)
Zunanji izvajalec (gospodarski subjekt)
 • Registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja
 • Kvota svetovanj zunanjega izvajalca => sodeluje lahko z 8 podjetji prijavitelji
 • Kvota svetovanj zaposlenega svetovalca => svetuje lahko največ 3 podjetjem / vsaj 3 reference od leta 2011 od podjetij z min. 8 zaposlenimi
 • Zbrati 3 ponudbe izvajalcev po tržnih cenah
 • Pogodba o izvedbi storitve ne sme biti sklenjena pred datumom sklepa o izboru
PovezanostPrijavitelj in izvajalec ne smeta biti lastniško povezana
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma izdaje sklepa o izboru do 10.09.2018
Obdobje izvajanja operacije v podjetjuMin. 120 dni
Intenzivnost pomoči50% upravičenih stroškov => 5.000 – 20.000 €
Merila
 • Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije => max. 40 točk
 • Število področij oz. poslovnih funkcij, na katere bo vplivala operacija (min. 2 do 5 in več) => max. 30 točk
 • Število svetovalnih srečanj projektne skupine s svetovalcem v obdobju izvajanja operacije => max. 20 točk
 • Širši družbeni vpliv => max. 10 točk
Minimalno št. točk60 točk
Rok oddaje22.02.2018

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si