Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na območju Maribora s širšo okolico 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

  1. vzpostavitvi nove poslovne enote,
  2. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  3. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
  4. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

 

Ciljna skupina podjetij
  • MSP (gospodarske družbe, s.p., zadruge)
  • Vsaj 6 mesecev delujejo na problemskem območju
Namen razpisaSpodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje novih delovnih mest v upravičenem problemskem območju.
Cilj razpisaZnižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju.
Predmet razpisaSofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in / ali neopredmetena osnovna sredstva.
Upravičeni stroški / ukrepiUpravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

  • nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroške gradnje, stroške komunalnega opremljanja zemljišč,
  • nakup nematerialnih naložb,  (patenti, licence itd.),
  • nakup objektov.
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma oddaje vloge do 01.10.2018
Intenzivnost pomoči35% upravičenih stroškov nepovratna sredstva => max. 50.000 €, mikro in mala podjetja (min. 25% lastni vložek, min. 35% kredit z garancijo RGS – »regijske garancijske sheme«)

25% upravičenih stroškov nepovratna sredstva => max. 50.000 €, srednja podjetja (min. 25% lastni vložek, min. 45% kredita z garancijo RGS)

Minimalno št. točk50 točk od 100 točk
Rok oddaje31.03.2018
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si