Javni razpis za sofinanciranje investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in / ali neopredmetena osnovna sredstva. Namen javnega razpisa je podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti. Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi).

 

Ciljna skupina podjetij
  • MSP (gospodarske družbe, s.p., zadruge)
  • Vsaj 6 mesecev delujejo na problemskem območju
Izključeni sektorji kmetijstvo / ribištvo / trženje kmetijskih proizvodov / premogovništvo
Dodatni pogoji ni v stečaju, nima neplačanih davčnih obveznosti in podobno
Namen razpisa Spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje novih delovnih mest v upravičenem problemskem območju.
Cilj razpisa Znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na upravičenem območju.
Predmet razpisa Sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in / ali neopredmetena osnovna sredstva.
Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

  • nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroške gradnje, stroške komunalnega opremljanja zemljišč,
  • nakup nematerialnih naložb,  (patenti, licence itd.),
  • nakup objektov.
Obdobje upravičenih stroškov Od datuma oddaje vloge do 01.10.2018
Intenzivnost pomoči 35% upravičenih stroškov nepovratna sredstva => mikro in mala podjetja (min. 25% lastni vložek, min. 35% kredit z garancijo RGS – »regijske garancijske sheme«)

25% upravičenih stroškov nepovratna sredstva => srednja podjetja (max. 50.000 €)

Minimalno št. točk 50 točk od 95 točk
Rok oddaje 31.03.2018
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si