Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

 

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali bio cidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
Ciljna skupina podjetij
 • gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo;
 • izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje
Upravičenci z dejavnostmi
 • A02.200 – sečnja;
 • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa in
 • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Namen razpisanaložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev
Upravičeni stroški
 • stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa
 • določeni splošni stroški do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe
Finančna konstrukcijaZaprta finančna konstrukcija
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma oddaje vloge do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev
Višina sofinanciranja40% upravičenih stroškov => od 3.500 do 500.000 €
Vrsti naložb v kmetijska gospodarstva
 • enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
 • zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe
Merila za ocenjevanje vlog
 • ekonomski vidik naložbe: interna stopnja donosnosti idr.
 • geografski vidik naložbe: koeficient razvitosti občine idr.
 • tehnološki vidik naložbe: več faznost proizvodnega procesa
 • prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispevek k učinkovitejši rabi energije idr.
Rok oddajeOd 15.01.2018 do 16.04.2018

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si